top of page

Cookie & Privacy Policy

Contactgegevens

Gimari Bv t.a.v. Monkey Bike
Nijlensesteenweg 118
2560 Bevel (Nijlen)
03 314 43 04
info@monkeybike.be

Contactpersoon: Quinten Gillis

----------------

Privacy policy

Monkey Bike verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Quinten Gillis op info@monkeybike.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Monkey Bike verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgronden

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@monkeybike.be

 

Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

--------------------------

Cookie Policy

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Monkey Bike de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met onze privacyverklaring.

Deze website is eigendom van Monkey Bike

 

Cookies met een laag risico

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door Monkey Bike zelf geplaatst worden ("first party cookies") maar ook door derden ("third party cookies"). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden. Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit ("sessie cookies") en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert ("persistent" cookies).

 

 

Welke cookies worden gebruikt bij uw bezoek aan onze website?

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken.

 

Analytische cookies

Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.

 

Tracking cookies

Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door Monkey Bike of derden worden geplaatst en sociale plug-ins die door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via social media ( denk bijvoorbeeld aan de ‘Like- knop’ van Facebook). Onder meer via uw browserinstellingen kan u zich tegen dergelijke pixels verzetten, klik hier voor meer informatie).

 

Third Party Cookies

Onze websites maken gebruik van facebookpixels. Pixels zijn tools die Facebook ter beschikking stelt aan externe websites voor advertentiedoeleinden. Door uw akkoord met deze Cookie Policy, aanvaardt u dat dergelijke pixels mogen gebruikt worden om u na uw bezoek aan onze website gerichte advertenties te tonen op Facebook. (Onder meer via uw browserinstellingen kan u zich tegen dergelijke pixels verzetten, klik hier voor meer informatie). Voor het gebruik van deze en andere third party cookies alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze.

 

Cookies uitschakelen

U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw browser via de browserinstellingen:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

 

Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

 

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

U kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.

 

Cookies met persoonsgegevens

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals uw IP-adres, dan kan u de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan Monkey Bike via info@Monkey Bike.be

 

Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens va nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indiende verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Monkey Bike werden verzameld; u een gegeven instemming heeft ingetrokken; u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking; de persoonsgegevens onrechtmatig door Monkey Bike worden verwerkt; dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind (jonger dan 13 jaar).

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Monkey Bike deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Monkey Bike zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen e persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Monkey Bike berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Monkey Bike stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Monkey Bike u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

bottom of page